travel news

ตลาดน้ำบางนกแขวก

ชม ชิม และช็อปในตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของห้องแถวไม้เรียงรายขนาบข้าง เรือนไม้เหล่านี้ล้วนมีอายุนับร้อยปีอยู่เคียงคู่มากับตลาดน้ำแห่งนี้อย่างยาวนาน และมากกว่านั้นตลาดน้ำบางนกแขวก ยังได้รับยกย่องว่าเป็นตลาดริมน้ำที่ยาวที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย
(more…)

กู่พระเจ้าเม็งราย

จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น ณ อาณาจักรแห่งนี้ไว้มากมายซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยุคหนึ่งของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องดินแดนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมรวมไปถึงผู้ปกครอง ซึ่งผู้ที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายก็คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของพระเจ้าเม็งราย หรือพ่อขุนเม็งราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว กู่พระเจ้าเม็งรายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บและบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราชอดีตเจ้าเมืองแห่งดินแดนนี้ กู่พระเจ้าเม็งรายตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง นอกจากนี้ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงครามราชโอรสพระเจ้าเม็งรายเมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหม่ แล้วพระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมืองแห่งนี้ซึ่งก็คือกู่เม็งรายแห่งนี้นี่เอง
(more…)

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (วัดพระฝาง)

วัดพระฝาง มีชื่อเต็มว่า “วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ” จัดเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว โดยเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ “เจ้าพระฝาง” เมืองสวางคบุรี ซึ่งครองสมณเพศ แต่นุ่งห่มผ้าแดง และมิได้สึกเป็นฆราวาส ตำนานเล่าว่าท่านได้ซ่องสุมผู้คนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เพื่อกอบกู้เอกราชไทยให้กลับคืนมา (more…)